Бидете оригинални...

Политика за квалитет


Основната вредност на нашата компанија е контрола на квалитетот на производот и неговото производство.

Основната вредност на нашата компанија е контролата на квалитетот на производството и самиот производ. Управувајќи го квалитетот, континуирано го имплементираме од почетокот на фазата на развој и реализација на финалниот производ што го нудиме на крајниот купувач.

Обезбедување на квалитет

Системот за обезбедување квалитет се заснова на примена на специфични стандарди во областа на управувањето со квалитетот. Во обид да ги исполниме и надминеме строгите принципи на добра производна пракса, ние интегрираме високи производни стандарди во системот за обезбедување квалитет. Избраните суровини, современото машинско производство и стручниот кадар обезбедуваат постојан квалитет на финалниот производ. Затоа нашите производи се произведени и тестирани во согласност со стандардите.

Контрола на квалитет

Контролата на квалитетот се однесува на контрола на производниот процес во текот на неговиот развој. Контролата на квалитетот се врши во два дела. Прво, внатрешната контрола на квалитетот ја вршат самите производители. Надворешната контрола на квалитетот потоа ја спроведуваат телата за оцена на сообразност, клиентите, конкурентите и самиот пазар.

Контролата на квалитетот се врши континуирано и ги вклучува сите суровини, амбалажата и готови производи. Притоа користиме современи аналитички методи и техники или методи развиени за нашите специфични потреби.

Вратете се на почетокот